Seksjonering

En seksjon er et eget pante- og salgsobjekt til bolig- og/eller næringsformål - som er et alternativ til tradisjonell tomtedeling. Mest anvendelig i bygårder hvor det er leiligheter i flere etasjer, men kan også anvendes for eksempel i rekkehusområder. Tomt og bygning(er) er felleseie, mens den enkelte seksjonseier får eksklusiv bruksrett til sin seksjon. Vi kan hjelpe deg med opprettelse (førstegangsseksjonering) og/eller endring (reseksjonering) av seksjoner i bygning.

Seksjonering av nybygg
Gjelder oppretting av eierseksjoner i h.h.t. eierseksjonslovens §7 for bygninger som er planlagt oppført/under oppføring. Med dette menes nybygg hvor det foreligger gyldig tillatelse.

Seksjonering av eksisterende bygg
Gjelder tillatelse til oppretting av eierseksjoner i h.h.t. eierseksjonslovens §7 for bestående bygninger. Med dette menes bygninger som er ferdig utbygd og tatt i bruk før seksjoneringen.

Reseksjonering - Sammenslåing og deling av seksjoner
Gjelder reseksjonering i h.h.t. eierseksjonslovens §12. Bestemmelsen omhandler oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Beskrevet framgangsmåte benyttes også ved full opphevelse av tidligere foretatt seksjonering.

Reseksjonering - Anen typer endring
Gjelder reseksjonering i h.h.t. eierseksjonslovens §13. Bestemmelsen omhandler ulike former for endring av eksisterende seksjoner.
Eksempler kan være: Endring av formål (bruksendring); opprettelse av ny seksjon fra tidligere fellesareal; overføring fra fellesareal til seksjon; overføring fra fellesareal (tomt) til naboeiendom.

Seksjonering av uteareal
Gjelder enerett til bruk av deler av ubebygd tomt. Formålet med en slik eksklusiv bruksrett kan f.eks. være areal til uteopphold eller parkering.