Oppmåling

Dersom du ønsker å fradele en tomt eller opprette en festetomt for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse. Tillatelsen gis etter en egen behandling iht. plan og bygningsloven. Dette kan også være aktuelt dersom du ønsker å kjøpe deler av en annen eiendom som grenser inntil din. En justering av grensen eller sammenslåing av naboeiendommer krever normalt ikke behandling etter plan og bygningsloven. Dette kreves heller ikke ved påvisning eller klarlegging av en eiendomsgrense.

Fradeling
Ved deling av en eiendom blir en del av den eksisterende eiendommen fradelt og opprettet som en egen eiendom. Eiendomen får tildelt eget gårds- og bruksnummer, og registreres i matrikkelen av kommunen.

Tilleggsareal
Dersom du ønsker å selge deler av din eiendom til en nabo, eller kjøpe deler av en tilgrensende eiendom og legge denne til din eiendom, må du søke om fradeling av tilleggsareal. Deretter må dette slås sammen med kjøpers eiendom.
Arealoverføring kan også være at alternativ for denne typen overføring av arealer mellom eiendommer.

Sammenslåing
Sammenslåing (tidl. sammenføying) kan benyttes der flere eiendommer ønskes slått sammen til en eiendom. Den sammenslåtte eiendommen bør normalt bli ett sammenhengende areal.

Festetomt
For eiendom som skal festes bort i mer enn 10 år må det opprettes en egen festetomt som grunneieen leier bort til deg for en avtalt periode. Denne tomten får eget festenummer som oversendes så til Tinglysingen for registrering i grunnboka.

Grensejustering
Dersom to eiendommer har en uhensiktsmessig grense seg imellom, kan denne justeres. Summen av arealene som justeres må ikke blir for store. Dersom arealet blir for stort, se tilleggsareal eller arealoverføring.

Arealoverføring
Kan brukes ved overføring av arealer mellom to eiendommer der arealene er for store for en grensejustering.

Hvor går grensen?
En eksisterende grense som du ikke vet hvor går. Kanskje mangler det noen grensemerker (nymerking av grensepunkt)? Eller trenger du å få oppmålt en usikker grense (klarlegging av grenselinje)?