Boplikt

Det er boplikt i deler av Larvik kommune.

Larvik kommune har vedtatt en lokal forskrift om boplikt i deler av kommunen. Forskriften trådte i kraft 25.5.2015.

Områdene hvor boplikten gjelder er avmerket på kart som er tatt inn som en del av forskriften og som ligger nederst hvis du går inn på forskriften i Lovdata. Søknad om fritak fra boplikten i disse områdene sendes på rødt skjema, SFL-256.

Områdene med boplikt er også tatt inn i kommunens kartløsning som ligger på internett. Du kan forstørre kartet for å se alle detaljer slik at du finner ut om en bolig ligger innenfor. Klikk her for å komme til kartløsningen på internett.

Det vises også til egen nyhetssak fra juni 2015.

For landbrukseiendommer over 100 dekar totalt eller over 25 dekar dyrka jord, og hvor det er bebyggelse, gjelder egne regler, se egen side om dette.

Kontaktperson for bopliktsaker er skogbrukssjef Lars Gladhaug, tlf.: 33171276.