Avkjørsel

Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha kjøreatkomst fra offentlig vei med én avkjørsel. Det kan unntakskvis tillates flere avkjørsler, dersom det foreligger særlige grunner.

Søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens funksjon (hva den skal brukes til). I regulerte områder behandles avkjørselsøknad som mindre vesentlig reguleringsendring. I uregulerte områder behandles avkjørselsøknad etter Veglovens § 40.

Statens vegvesens Håndbok N100 inneholder regler for veier som bør være avkjørselsfrie og veier som kan ha avkjørsler.

Hvem skal ha søknaden?
Søknad om avkjørsel på riks- og fylkesveier behandles av Statens vegvesen,som har ansvar for disse veiene. Unntaket er behandling av mindre vesentlig reguleringsendring i regulerte områder.

Søknad om avkjørsel på kommunal vei behandles av kommunen. Søknad om avkjørsel på privat vei behandles av veiens styre i samråd med veiens grunneier. Vegloven kapVII om private veier.

Dersom avkjørsel er vist i reguleringsplan, kan tillatelse gis gjennom byggetillatelse av bolig eller garasje. Det stilles imidlertid samme krav til sikt og bredde som ellers.