Kombinasjonsklassen

Kombinasjonsklassen er et innføringstilbud til minoritetsspråklige elever mellom 16 og 20 år, med kort botid i Norge. Tilbudet er et samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole og Larvik Læringssenter. Fra høsten 2017 vil det være 5 klasser og to nivåer.

Kombinasjonsklassen gir differensiert opplæring i grunnskolefag med hovedvekt på norsk, og er et tilbud til elever som:

  • Ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole (min.9 år)
  • Har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger mer opplæring
  • Har vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men trenger mer norskopplæring for å lykkes i videregående skole.

Mål og muligheter

Elevene i Kombinasjonsklassen har ulik skolebakgrunn fra hjemlandet. Enkelte har fått gå lite på skole. Andre trenger grunnskoleeksamen for å komme inn på videregående, og flere har vitnemål fra hjemlandet. Felles for alle er at de trenger økt kompetanse i norsk og norske grunnskolefag for å mestre videre skolegang.

I Kombinasjonsklassen forberedes elevene også på hva som forventes i videregående skole, fokus på rett kursvalg og mulighet for hospitering i ulike studieprogram, noe som gjør at det er få feilvalg. Elever som har gått i Kombinasjonsklassen gjennomfører og består videregående opplæring i svært stor grad.

Undervisningen foregår på Thor Heyerdahl videregående skole.

Elevene har 30 timer i uken i fagene norsk (11 t), matematikk (6t), engelsk (4t), samfunnsfag (4t), naturfag (3t) og kroppsøving (2t). Kombinasjonsklassen har nivådelte fag og timeplanene er lagt parallelt, slik at den enkelte elev får undervisningen tilpasset sitt kunnskapsnivå i det enkelte fag. Tidligere skolebakgrunn og norskkunnskap er avgjørende for hvilket nivå eleven får undervisning på i det enkelte fag.

Elevene gjennomfører også FlexID kurs, som er et kurs for ungdom som lever med/mellom flere kulturer, med forventninger, krav og spørsmål fra begge sider.

Kombinasjonsklassen har grupper på 14-16 elever, der læringssituasjonen og lærestoffet tilpasses den enkelte gruppe.

De fleste elevene velger å gå i Kombinasjonsklassen 2 år Kompetansemålene for 10.trinn i grunnskolen fordeles og vektlegges derfor ulikt i løpet av de to årene. Kombinasjonsklassen har utarbeidet lokale læreplaner med tanke på tverrfaglige emner, prosjektarbeid og læringsstrategier.

Elever i Kombinasjonsklassen med vitnemål fra hjemlandet har også mulighet til å ta fag på Vg1, (oftest matematikk og engelsk.)

Det er løpende inntak hele året.

Les mer om minoritetsspråklige elever og THVS' samarbeid med NAFO.