Svømmebasseng, brønn eller dam

Hvis du ønsker permanent basseng, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad og utbygging av bassenget ditt etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Basseng mindre enn 20 cm høyt - unntatt søknadsplikt
Basseng som er mindre enn 20 cm dypt og er plassert uten at det gjøres inngrep i terrenget, er unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, f.eks. avstandsbestemmelsen. 

Midlertidig basseng - plassert kortere enn 2 mnd
Basseng som skal plasseres midlertidig på eiendommen, og ikke stå lenger enn 2 måneder, er unntatt søknadsplikt til kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 20-3 tredje ledd.

Kommunen må alltid godkjenne plasseringen dersom det er ønskelig å plassere basseng i strid med byggegrensen, eller ved plassering mindre enn 4 meter fra nabogrense.

Midlertidige basseng - plassert over 2 mnd, men kortere enn 2 år
Dersom du ønsker å plassere et basseng midlertidig, for en periode lengre enn 2 mnd, men kortere enn 2 år, så må du søke kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav c. I slike tilfeller sender du inn en søknad uten ansvarsrett til kommunen.

Kriterier
Krav til sikring Basseng, brønn, dam o.l. skal til enhver tid være sikret og utformet slik at personer hindres fra å falle i dem, jf. plan- og bygningsloven § 28-6. Dette er grunneiers ansvar.

Overdekking eller overbygging av basseng, brønn eller åpen beholder for væske må være utført av solide materialer og være godt festet til forsvarlig fundament. Dersom trevirke nyttes til overdekking, må dekket være utført av planker som tåler belastning, f.eks. barns lek. Har overdekkingen eller overbyggingen lokk (dør), må dette være utført i solide materialer og være forsynt med forsvarlig lås eller annet stengsel, slik at det ikke lett kan løftes av eller skyves til side. Gjerde rundt basseng, brønn eller åpen beholder for væske bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt og ha solid fundament. Port eller grind bør ha solid lås eller annen lukningsanordning. Gjerde med port eller grind, må være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det. Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind må holdes i forsvarlig stand.

Ansvarsforhold
Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret, jf. plan- og bygningsloven § 28-6 annet ledd. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). Blir anleggene bare brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, er det brukeren som har ansvaret.

Avstandskrav
For svømmebasseng gjelder kravene i plan- og bygningsloven § 29-4 om avstand til nabogrense. Utgangspunktet er at også basseng skal plasseres 4 meter fra nabogrense. Kommunen kan godkjenne basseng nærmere nabogrense enn 4 meter ved samtykke fra nabo, eller ved en konkret vurdering etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd. I en slik vurdering er det ikke bare høyde over terreng som er avgjørende, men også bassengets størrelse og eventuelle tilhørende konstruksjoner (sikkerhetsgjerde/innhengning, stupebrett, platting, terrasse o.l.).