Situasjonsplan

Ved innsending av byggesøknad skal det følge med en målsatt situasjonsplan og profiler som viser størrelse og plassering av nytt byggetiltak.

Kravene til situasjonsplanen vil kunne variere fra sak til sak – avhengig av hvor det skal bygges, planlagte marginer og hva tiltaket går ut på. Be om å få dette avklart med kommunen på forhånd.

Generelt kreves situasjonsplan med lengde og tverrprofiler for alle søknader og meldinger

  • Plassering av tiltak (nye frittliggende bygg og anlegg, tilbygg, påbygg, underbygg, veg, parkeringsplass og vesentlige terrenginngrep).
  • Deling av eiendom.
  • Endring av bruk med konsekvenser for avkjørsels- eller parkeringsforhold (bruksendring og vesentlig endring av tidligere drift).

Ta kontakt med Servicesenteret for å bestille situasjonskart