Klage på byggesaksbehandling

Hvordan klage på et vedtak?

Alle byggesaksvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold, jf. plan- og bygningslovens § 1-6 og forvaltningslovens §§ 28 og 29.

Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal stiles til Fylkesmannen og sendes til postmottak@larvik.kommune.no eller Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen.

Da klagefristen løper fra vedtaket kommer frem til mottaker, skal det i klagen opplyses når vedtaket ble mottatt. Dette er særlig viktig dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf. forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse.

Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er mulig å søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i saken.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behøver veiledning i forbindelse med dette.

Det er ikke gebyr for behandling av klager.

 

Saksgang

Hvor det er andre parter i saken, vil klagen bli oversendt disse for uttalelse før klagen tas til behandling.

Hvis administrasjonen ikke finner at klagen kan tas til følge, vil saken bli fremlagt for planutvalget.

Hvis heller ikke planutvalget tar klagen til følge, vil den bli oversendt Fylkesmannen i Vestfold til endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Du vil bli underrettet om behandling i planutvalget og når saken eventuelt oversendes Fylkesmannen.

Fylkesmannen avgjør om klagen skal tas til følge. Klager blir underrettet direkte om avgjørelse. Denne kan ikke påklages.