Byggesøknad

Informasjonen på denne siden er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, men kan også være et godt utgangspunkt for mer kompliserte søknader. Søknad kan leveres i skranken i Feyers gate 7, sendes kommunen per post eller per e-post til postmottak@larvik.kommune.no. Søknader som innkommer på annen måte kan ikke forventes registrert.

Sjekkliste for komplett byggesøknad

For å hjelpe søkere med å få levert inn en komplett søknad til byggesak har kommunen utarbeidet en sjekkliste for hva som må sjekkes og hva som må være med i en søknad. Sjekklista kan brukes i alle typer byggesøknader, både av profesjonelle og av private, og er ment som en hjelp i søknadsprosessen.   1. Før man sender inn byggesøknaden er det viktig at man setter seg inn i plangrunnlaget. Denne informasjonen kan man hente ut ved hjelp av kommunens kartløsning.

  2. Søknadsskjema: Alle relevante opplysninger i forhold til tiltaket med beskrivelse av tiltaket må oppgis. Det er også mulig å benytte ByggSøk.

  3. Nabovarsling: Alle berørte naboer og gjenboere må varsles ved at de mottar nabovarsel. Naboliste kan bestilles via Infoland.

  4. Samtykke fra nabo: Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Det er unntak for byggverk under 50 m2.

  5. Kart: Det må medfølge kartutsnitt med tiltaket inntegnet. Dette kan du få ved å henvende deg til Servicesenteret.

  6. Tegninger: Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført.

  7. Dispensasjon: Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv.

  8. Tilknytning til infrastruktur: Ev. vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden.

  9. Uttalelse fra vernemyndigheter: Hvis tiltaket eller plangrunnlaget tilsier at det innhentes uttalelse fra Vestfold fylkeskommune, anbefales det at denne vedlegges søknaden.

  10. Søknad om avkjørsel.