Byggekontroll/Tilsyn

Plan- og bygningsloven har regler om tilsyn. Der gis kommunene en klarere plikt til å føre tilsyn i byggesaker, både generelt, og der det foreligger klare ulovligheter.

Det er i utgangspunktet ikke et skarpt skille mellom tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Grovt sagt kan man si at et tilsyn først og fremst har preventive hensyn med undersøkelse av en byggesak, mens ulovlighetsoppfølging utføres der det er avdekket overtredelser av plan- og bygningsloven.