Virksomhetsområde skole

Virksomheten er organisert under tjenesteområdet Kultur og Oppvekst som ledes av kommunalsjef. Kultur og Oppvekst har til sammen 5 virksomhetsområder: Barnehager, Skole, Barne- og ungdomstjenester, Larvik Læringssenter, Larvikskolen består av  18 skolerVerdensmesteren mottaksskole, Pedagogisk Psykologisk tjeneste, Farris naturskole og Newtonrom Larvik. Det er 5 048 elever i grunnskolen i Larvik.

Kvalitet i Larvikskolen 2017 - 2019 er en overordnet plan for kvalitetsutvikling i Larvikskolen og skal bidra til tydeliggjøring av hovedretninger. Planen bygger videre på visjonen for Larvikskolen «Læring først». Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes fram.  Planen skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: «Kontinuitet og fornyelse».

Denne planen gjelder alle ansatte i Larvikskolen og er førende for arbeid med kvalitet i skolen. Den skal bidra til at skoleledelse og lærere setter seg mål for sitt arbeid med skoleutvikling, undervisningspraksis og elevenes læring og holder fram elevenes læringsutbytte som det aller viktigste. 

Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er «Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel». Larvikskolen må sikre at alle barn kan lese og skrive, for språket er inngangen til læring i alle fag, sosial mestring og nøkkelen til videre utdanning og senere deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Planen inneholder fornyelse av strategier for å øke elevenes ferdigheter i lesing og regning, spesielt for de minste. Planens strategier er rettet både mot lærere og skoleledelse. Alle lærere i Larvikskolen skal oppleve å være en del av et sterkt profesjonsfelleskap med gode relasjoner til elevene. Samtidig stilles høye forventninger til skoleledelsen i å fortsatt utvikle skolen til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å høre til.

Kvalitetsområdene for virksomhetsområde skole 2017-2019:
  • Lesing 1. - 4. trinn
  • Regning 1. - 4 trinn
  • Vurdering for læring
  • Tilpasset opplæring
Innsatsområdene  for virksomheten 2017 - 2019 
  • “Det digitale hamskiftet» - Økt læring med digitale verktøy
  • Ledelse i skolen
  • Vennskap, Inkludering og Sosial kompetanse VIS
  • Larvik realfag
  • Kvalitet i SFO