Virksomhetsområde barnehage

Virksomhetsområde Barnehage består av:

  • 15 kommunale barnehager
  • Tilskudd til 21 private ordinære barnehager

Virksomhetsomtale:

Barnehagene i Larvik skal fremstå som gode, trygge og omsorgsfulle arenaer for barns sosiale og faglige læring og utvikling. Barnas primære behov i barnehagen er omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet, og sammen har personalet ansvaret for å bidra til at barna får dekket de grunnleggende behovene.

Det er viktig for barnas utvikling og trivsel at hele personalet bidrar og samarbeider om å utvikle barnehager med høy kvalitet. Kommunen har implementert  Hel Art i alle barnehager og i dette arbeidet er det et spesielt fokus på at alle voksne fremstår på en helhetlig og konsekvent måte. Målet med Hel Art i barnehagen er å utvikle de voksnes relasjonskompetanse og at de ansatte sammen fremstår som gode rollemodeller for barn. De voksne må kommunisere felles, tydelige og forståelige regler og grenser til barna og hele personalet må følger dette lojalt opp. Videre bidrar Hel Art modellen til å utvikle barns sosiale kompetanse, medvirkning og relasjonskompetanse.

Forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Barn trenger å inngå i stimulerende samspill for å utvikle seg optimalt.
Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Derfor er det viktig at personalet gjennom holdningsskapende arbeid og konkret handling skaper et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø som forebygger mobbing. Barns trivsel er de voksnes ansvar og rammeplanen for barnehagen uttrykker at barnehagen har en samfunnsoppgave i «tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.

Planen Kvalitet i barnehage vil bli utarbeidet i 2015/16 og planens intensjon er å skape kvalitativt gode barnehager som fremmer barns helse, trivsel, læring og utvikling. Planen vil følge opp arbeidet som er gjort i Kvalitet i Oppvekst og sikre gode overganger mellom barnehage og skole og et helhetlig læringssyn. I tillegg vil rammeplanens føringer om innhold og sju fagområder legges til grunn for planen.

De sju fagområdene er:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Parallelt med utarbeidelsen av Planen «Kvalitet i barnehagen» vil kvalitetsverktøyet PULS bli implementert i barnehagen. Puls er et nettbasert helhetlig system for kvalitetsvurdering som gjør det enklere å vurdere kvaliteten i barnehagene mer systematisk og målrettet enn vi gjør i dag. Det er viktig å se om de mål og de tiltak som blir prioritert gir den ønskede effekt og at de bidrar til økt kvalitet.