Temaplaner

Kommunale offentlig utredninger (KOU) utgår som begrep og erstattes med temaplaner. De gamle dokumentene vil fortsatt ha KOU som en del av tittelen.

Temaplaner skal gi et godt faglig grunnlag for politiske- og administrative vedtak. En temaplan kan for eksempel belyse utvikling og utfordringer knyttet til et fagtema eller en bruker/borgergruppe.

2017

Kommunalteknisk plan 2018 – 2021

2016

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 del 1 Beslutningsgrunnlaget PDF

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 del 2 Mål og handlingsprogram PDF


Radikalisering

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Larvik kommune, iPaper

Veileder. Hvordan håndtere bekymring for radikalisering eller voldelig ekstremisme. iPaper


Helhetlig oppvekst

Plan for Helhetlig Oppvekst 2016—2020


Helhetlig ROS

Helhetlig ROS Lardal og Larvik 2017, iPaper


Integrering

Temaplan for integrering 2017-2020 Larvik kommune, iPaper


Planstrategi

Felles planstrategi for Larvik og Lardal kommuner samt nye Larvik kommune 2016 - 2020 iPaper

 

2015

Boligplan

Boligplan 2015-2020. Del 1 Beslutningsgrunnlaget.
Boligplan 2015-2020. Del 2 Planforslaget med mål og handlingsprogram.
Boligplan 2015-2020. Handlingsprogram (tabell).
Sluttrapport. Boligsosialt utviklingsprogram. iPaper

 

Næringsplan

Næringsplan 2015-2020. Del 1 Beslutningsgrunnlaget. 
Næringsplan 2015-2020. Del 2 Mål og Handlingsprogram.
Næringsplan 2015-2020. Del 2 Mål og Handlingsprogram. iPaper

 

2014

Handlingsplan for fremtidens helse- og omsorgstjenester

Kort versjon Handlingsplan Helse og omsorgstjenester

 

2013

Avfallsplan 2014-2017

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016

Vann og avløp 2014 - 2017

KOU vei og trafikk 2014 - 2017 

KOU trafikksikkerhet 2014 - 2017 

Tiltaksplan for en styrket integrering av innvandrerbefolkning i Larvik kommune 2013 - 2016

Strategiplan for en styrket integrering av innvandrerbefolkning i Larvik kommune 2012 -2016

Klima- og energiplan 2013 - 2017 med handlingsplanen

 

2012

Demensplan 2012 -2015

Eierskapsmelding 2012

 

2010

Avfall 2010-2013

Folkehelsearbeidet i Larvik kommune Program 2010-2013

Næringsplan 2010 - 2020

Parker og Friområder 2011- 2014

 

2009

Bolig sosialhandlingsplan 2009 - 2013

Klima- og energiplan

Trafikksikkerhet 2010 - 2013

Vann og avløp 2010-2013

 

Andre rapporter:

Rapport fra omdømmeprosjektet.

Statistisk Sentralbyrå; Kostratall for konsern – tilrettelegging og bistand for næringslivet 

Link Larvik; Resultat fra spørreundersøkelse til lokalt næringsliv

Link Larvik; Evalueringsrapport