Kommueplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i Larvik kommune.

Planen skal rulleres hvert 4. år, dvs i hver kommunestyre-periode.

Gjeldenede Kommunplanens samfunnsdel 2012 - 2020


Utgåtte versjoner:

Kommuneplanens samfunnsdel 2009 - 2020Rullering av Kommuneplanens samfunnsdel 2012

I 2012 startet man med rullering av Kommuneplanens samfunnsdel. det ble gjennomført ulike seminarer som dannet grunnlaget for forslag til ny plan.

Verksted Verdiskapnig og byutvikling   |  Verksted Tjenesteutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2020, rådmannens høringsforslag 14.11.12.

Alle kommuner er pålagt å vedta en kommunal planstrategi innen et år etter konstituering av nytt kommunestyre. Formålet er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for samfunnsdelen. Det er pålagt å utarbeide et planprogram for alle kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

Kommuneplanen skal følges av en handlingsdel, som skal rulleres årlig.

Vedtatt planprogram

 

Presentasjon av kommuneplanens samfunnsdel for politikere 9.11.


Kommunestyret har i Strategidokumentet 2012 – 2015 vedtatt følgende

Resultatmål for 2012:

 • Fokusområde Samfunnsutvikling, Resultatmål 1:
  Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. kommunal planstrategi er vedtatt. Planen skal fokusere på
  befolkningsvekst, behovet for omstilling i velferdstjenestene jf. "oppstartssak" av desember 2011, og resultatmålene 2, 3 og nr 1 under "helse og
  omsorg".

 • Fokusområde Samfunnsutvikling, Resultatmål 2:
  Prosjekt "Ungdom – fra verditap til verdiskaping" er etablert. Målgruppen er ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet. (jf. resultatmål 1.)

 • Fokusområde Samfunnsutvikling, Resultatmål 3:
  Prosjekt "Økt verdiskaping. Befolkningsvekst med omdømmebygging og økt boligbygging" er etablert i
  samhandling mellom kommune og andre relevante aktører (jf resultatmål 1.).

 • Fokusområde Helse og omsorg, Resultatmål 1:
  Prosjekt "Framtidens omsorgstjenester" er etablert etter prosessmodell fra Fredericia kommune. (Jf resultatmål 1 under "samfunnsutvikling".)