Oppstartpakke reguleringsplan

Alle dokumentene oppdateres fortløpende, så det er en god ide å laste ned en ny versjon når du starter på en ny plansak, og ikke ta utgangspunkt i et tidligere nedlastet dokument.

Dokument Innhold
Veiledning til digitale planer
(pdf, 460 Kb) (rev. jan 2012)
Veiledningen inneholder alle krav som stilles for at larvik kommune skal godta et planforslag som en digital plan
Bestilling av digitalt kart Bestilling av digitale kart (SOSI eller DXF) til bruk i planlegginsarbeidet gjøres fra linken til venstre, og fullføres med betaling via Infoland. Kartene leveres med referansesystem Euref89 sone32.
Dersom du bare ønsker et kartutsnitt som PDF-fil, tar du kontakt med servicesenteret.
Mal for varslingsannonse
(Word) (rev. mai 2014)
Mal for oppsett og innhold i varslingsannonse for oppstartet planarbeid i Larvik kommune

Brevmal for varsling av berørte parter og Adresseliste (rev. mai 2014)

Berørte parter og regionale myndigheter skal varsles skriftlig ved bla. oppstart av et planarbeid i henhold til vedlagte maldokument.

Mal for tittelfelt til plankart
(pdf 19kb) (rev. jan 2012)

Plankartet som leveres kommunen skal ha et standardisert tittelfelt som beskriver farger og symboler som brukes i planforslaget.
Mal for planbestemmelser
(word, 64kb) (rev. jun 2012)
Bestemmelser som leveres sammen med planforslaget skal ha et standardisert oppsett. Mal for oppsettet finner du i dette dokumentet.
Mal for planbeskrivelse
(Word) (rev. jun 2012)
En planbeskrivelse skal baseres på et standardisert oppsett. Mal for oppsettet finner du i dette dokumentet.
Sjekkliste for ROS-Analyse
(Word) (rev. nov 2016)
Risiko og sårbarhetsanalyser er påkrevet i alle plansaker og i større byggesaker iht ny plan og bygningslov.
Sjekkliste for naturmangfold Sjekkliste for naturmangfold er et hjelpemiddel for å fange opp krav til planarbeid innført etter ny lov om naturmangfold. Sjekklisten benyttes under planarbeidet og skal leveres som en del av planmaterialet før planen tas opp til behanlding.

 

Veiledninger og eksempler
Eksempel på varmeplan
(pdf 3Mb)
Her er et eksempel på en varmeplan utarbeidet av Cowi AS.
Forskrift om husholdningsavfall i Larvik kommune Lokal forskrift om husholdningsavfall og krav til løsninger for plassering av renovasjonsutstyr.
Nedgravde renovasjonsløsninger Det er utarbeidet nye retningslinjer og informasjon  for avfallshåndtering som konkretiserer renovasjonsforskriftene i forhold til nedgravde avfallscontainere i Sandefjord og Larvik.
Veinormaler Her er link til gjeldene veinormaler for prosjektering av kommunale veier
Veilysnormal Her er link til gjeldene veilysnormaler for prosjektering av kommunale veier
Tilrettelegging for rednings- og slokkemanskap Retningslinjer fra Larvik brannvesen for å sikre effektiv redning- og slokkeinnsats i forbindelse med prosjektering av byggeområder
Byggegrenser langs veg i Vestfold Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg. Vedtatt av Hovedutvalg for Samferdsel, Areal og Miljø den 04.12.12

 

Nedenfor vises en samling linker som kan være nyttige i planprosessen

Link Innhold
www.planlegging.no Miljøverndepartementets portal for informasjon i forbindelse med arealplanlegging.

Planportal Vestfold

Nettbasert veileder for planlegging i Vestfold

Plandialogen Larvik kommunes planarkiv på nett med oversikt over gjeldende og igangsatte planer
kartportal larvik Linker til kommunens kartløsning, samt snarveier til temaportaler som Naturbase, Artsdatabanken og skrednett
Gjeldende gebyrregulativ Her er en oversikt over alle gebyrer i forbindelse med Plan og byggesaks virkeområde.
Plan og bygningsloven Link til den nye plan og bygningsloven