Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 er vedtatt

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 ble egengodkjent av kommunestyret den 16.09.2015 jf. KST sak 109/15 med innsigelser. Planen fikk rettsvirkning fra da, unntatt for de områdene og bestemmelsene det var knyttet innsigelse til.

Det ble avhold mekling den 03.02.2016 og planen ble stadfestet for de områdene det forelå innsigelse til den 16.03.2016 jf. KST sak 044/16.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 ble egengodkjent av kommunestyret den 16.09.2015 jf. KST sak 109/15 med innsigelser. Planen fikk rettsvirkning fra da, unntatt for de områdene og bestemmelsene det var knyttet innsigelse til.

Det ble avhold mekling den 03.02.2016 og planen ble stadfestet for de områdene det forelå innsigelse til den 16.03.2016 jf. KST sak 044/16.

Reviderte bestemmelser for kommuneplanens arealdel 2015-2027 ble egengodkjent av kommunestyret den 13.09.2017 jf. KST sak 113/17

Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter:

Vedtaksdokumenter
Plankart (Vis i plandialogen) (Vis som PDF)
Temakart - Utviklingsgrenser og utbyggingsmønster
Bestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse
Vedlegg 1 - Byggegrenser langs sjø og vassdrag
Vedlegg 2 - Konsekvensutredning av alle innspillsområdene
Vedlegg 2B - Konsekvensutredning B66_A Søndre Brattås
Vedlegg 3 - Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedlegg 4 - Handlingsprogram
Tilleggsdokumentasjon
Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag