Kommunedelplan for Stavern by

Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 er vedtatt

Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 ble egengodkjent av kommunestyret den 16.09.2015 jf. KST sak 108/15 med innsigelser. Planen fikk rettsvirkning fra da, unntatt for de områdene og bestemmelsene det var knyttet innsigelse til.

Det ble avhold mekling den 03.02.2016 og planen ble stadfestet for de områdene det forelå innsigelse til den 16.03.2016 jf. KST sak 043/16.

Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 ble egengodkjent av kommunestyret den 16.09.2015 jf. KST sak 108/15 med innsigelser. Planen fikk rettsvirkning fra da, unntatt for de områdene og bestemmelsene det var knyttet innsigelse til.

Det ble avhold mekling den 03.02.2016 og planen ble stadfestet for de områdene det forelå innsigelse til den 16.03.2016 jf. KST sak 043/16.

Reviderte bestemmelser for kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 ble egengodkjent av kommunestyret den 13.09.2017 jf. KST sak 113/17

Kommunedelplanen består av følgende dokumenter:

Plankart(Vis i plandialogen) (Vis som PDF)
Temakart: Utviklingsgrenser
Temakart: Boligkategorier
Temakart: Kulturminner
Temakart: Sentrumssone
Bestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse
Vedlegg 1: Byggegrenser langs sjø
Vedlegg 2: Konsekvensutredning av godkjente innspillsområder
Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedlegg 4: Handlingsprogram
Vedlegg 5: Fortetting med kvalitet