Kommunedelplan Larvik by

Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 er vedtatt

Kommunedelplan for Larvik by ble egengodkjent av kommunestyret den 16.09.2015. Det er kommet innsigelser på en paragraf i bestemmelsene. Utenom dette gjelder den vedtatte planen fra varslingsdato (25.09.15)

Reviderte bestemmelser for kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 ble egengodkjent av kommunestyret den 13.09.2017 jf. KST sak 113/17

Kommunedelplanen for Larvik by består av følgende dokumenter:

Plankart (Vis i plandialogen) (Vis som PDF - 7MB)
Temakart: Utviklingsgrenser
Temakart: Sentrumssone (Sone I) - (Sone II)
Temakart: Byform
Temakart: Boligsoner
Temakart: Bevaringsverdig bebyggelse
Bestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse
Vedlegg 1 - Byggegrense langs sjø og vassdrag
Vedlegg 2 - Konsekvensutredning for vedtatte innspillsområder
Vedlegg 3 - Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedlegg 4 - Handlingsprogram
Vedlegg 5 - Fortetting med kvalitet