Grønnstrukturutredning

Definisjon

Grønnstruktur = Veven av store eller små sammenhengende naturpregede områder i byer og tettsteder.

Mål

Grønnstruktur-utredningen skal være et verktøy for å ivareta og/eller forbedre de «blågrønne» områdene innenfor planområdet til Kommunedelplan for Larvik og Stavern 2015-2027, i forhold til tilgjengelighet, areal og kvalitet. 
Med «blågrønne» områder mener vi naturområder, friområder, parker, leke-/møteplasser og grønnstruktur i bebygde områder, i tillegg til elver/bekker, sjø og vann.

Delmål

Utredningen skal belyse og utarbeide temakart i forhold til a) hvordan de blågrønne områdene er ivaretatt i dag, b) vise mangler, og c) behov og muligheter - for følgende temaer:

Rekreasjon

 • Parker – Belyse parkenes innhold, bruk og kvalitet    
 • Lek-/møteplasser – Lekeplassene skal gjennomgås mht. antall, avstand, klassifisering, innhold, kvalitet, eierskap og drift. Uteanleggene til skoler, barnehager og idrettsanlegg vil være en viktig del av dette.
 • Friområder – innhold, bruk og kvalitet, eierskap, innhold, drift og vedlikehold.
 • Naturområder – innhold, bruk og kvalitet   
 • Elver, sjø og vann - innhold, bruk og kvalitet 
 • Forbindelseslinjer – Belyse tilgangen til de blågrønne områdene.

Landskap

 • Identifisere og belyse viktige landskapstrekk, siktlinjer og silhuetter.
 • Registrering og bevaring av viktige trær

Biologiskmangfold

 • Få oversikt over og sikre spredningskorridorer og områder for opprettholdelse av habitater

Vannforvaltning

 • Identifisere viktige vannveier/vannreservoarer
 • Utarbeide prinsipper for flom- og overvannsproblematikk sett i forhold til grønnstrukturen.

Innhold

Utredningen skal inneholde:

 1. Registreringer og kartlegginger 
 2. Analyser og vurderinger 
 3. Grønnstrukturutredning med syntesekart i forhold til temaene ovenfor. 

Hva skal utredningen brukes til?

Grønnstrukturutredningen skal legge føringer for:

 • Kommunedelplanene for Larvik og Stavern 
 • Reguleringsplaner 
 • Handlingsplaner og forvaltning 
 • Bruk, eierskap og innhold 

Rammer

 • Strategidokumentet kap.1 - Planstrategi 2015-2018:
  Grønnstrukturplaner for byplanområdene Stavern og Larvik, med fokus på forbindelser til og mellom større naturområder, parker, trygge skoleveier, sikring av verdifull vegetasjon og trær (2015-2016) 
 • Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016
 • Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 • Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) 
 • St.meld.nr.23 (2001-2002), Bedre miljø i byer og tettsteder
 • Planområdet til Kommunedelplan for Larvik by 2015 – 2027
 • Planområdet til Kommunedelplan for Stavern by 2015 – 2027
 • Miljødirektoratets veileder M100-2014 Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder
 • Ferdig i løpet av 2016

Føringer

Strategidokumentet kap.1 - Målområder:

Natur-, miljø- og kulturarven er mitt og ditt ansvar

VEDTATT I SAMFUNNSPLAN 2013-2020
Kjennetegn:

 • I Larvik er arealpolitikken forutsigbar og viktig grønnstruktur, natur- og rekreasjonsverdier er sikret. 
 • Natur- og frilufts- kvalitetene og anlegg som fremmer fysisk aktivitet gjør Larvik attraktiv for nye innbyggere. 

Et like verdig liv for alle

VEDTATT I SAMFUNNSPLAN 2013-2020
Kjennetegn:

 • Helsefremmende arbeid er prioritert i Larvik og bidrar til bedre folkehelse og levekår. 

Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd

VEDTATT I SAMFUNNSPLAN 2013-2020
Kjennetegn:

 • By- og sosialutvikling er en kontinuerlig prosess. Innbyggere, lag, foreninger og nærmiljø er inkludert i arbeidet.

Prosess

 • Arbeidsgruppen jobber med planen – trekker inn andre etter behov.
 • Jevnlig rapportering til styringsgruppa 
 • Informere/få innspill gjennom kommunens hjemmeside, Intranett, Facebook og Twitter + ØP
 • Informere politikere i Formannskap/Kommunestyret fortløpende gjennom arbeidet med grønnstrukturutredningen? 

Framdrift

Fase 1: Kartlegge og registrere - høst 2015
Fase 2: Analysere og vurdere – vår 2016 
Fase 3: Utarbeide forslag til grønnstrukturutredning – høst 2016

Organisering

Styringsgruppe:

 • Jan-Erik Norder
 • Tom Henning Ruud
 • Hege Eick
 • Tore Stafne

Arbeidsgruppe:

 • Prosjektleder v/Trine
 • Prosjektmedarbeider v/Chanette 
 • Kartansvarlig v/Kolbjørn 
 • m.fl..

Referanse (trekkes inn etter behov):

Internt:

 • Arealplan 
 • Byggesak 
 • Landbruk 
 • KMT 
 • Eiendom
 • Kultur og oppvekst
 • Helse- og omsorg 
 • Barnerepresentanten

Eksternt:

 • Diverse interesseorganisasjoner og foreninger