Etablering av Gruvedrift i Larvik/Andebu

Beskrivelse av prosjektet

Kodal Minerals er et nystartet engelsk gruveselskap.
Selskapet ønsker å starte et dagbrudd i Kodal som skal være i drift i minimum 15 år. Etter hvert som mineralene blir tatt ut vil bruddet bli fylt igjen.

Kodal er en nasjonal mineralforekomst med fosfat og jern. Forekomsten består av Larvikitt stein med Apatitt (Kalsiumfosfat) og jernmalm. Firmaet har som formål å utvinne fosfat og jern for salg. Forekomsten ligger i nærheten av Kodal, på grensen mellom Larvik og Andebu kommune. 

 

 

Norsk Hydro undersøkte forekomsten på 1960-70 tallet. De utarbeidet en mengde data og informasjon, som drill kjerne, borelogger og ulike rapporter, som er tilgjengelig for Kodal Minerals. Rapportene inneholder geologisk- og ressursinformasjon, metallurgiske undersøkelser og miljørapporter. Denne informasjonen har Kodal Minerals gjennomgått og analysert.

Kodal Minerals har fått 2 ulike tillatelser fra Direktoratet for Mineralforvaltning. De har fått en undersøkelsesrett og en utvinningsrett. Det første er en tillatelse som gir dem retten til å undersøke området og den andre er en tillatelse som gir dem retten til å starte opp med planlegging av bruddet. Utvinningsretten ble gitt av Direktoratet for Mineralforvaltning i 2013.

 

Kart som viser plassering

Saksbehandlingsprosessen

Kodal Minerals er i gang med trinn 1 som er å utarbeide et forslag til planprogram.
Et planprogram er et dokument som skal beskrive formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, hva som skal utredes og hvilke alternativer som skal utredes.

Forslag til planprogram for reguleringsplan for gruvedrift i Andebu og Larvik kommune ble behandlet i Kommunestyret 19. oktober 2016 som sak 189/16.

Kommunestyret i Larvik vedtok å ikke legge forslag til planprogram ut på høring

Planprosessen til mulig etablering av gruve i Kodalområdet er stoppet.

Det vil ikke bli etablert en gruve i Kodalområdet i de nærmeste årene.

Dersom dere har noen spørsmål kontakt Hanne Holmen på hanne.holmen@larvik.kommune.no

 

 

Kontaktpersoner

Bergfald miljørådgivere v/Anders Bonden
41 22 26 82 anders@bergfald.no

Bergfald miljørådgivere v/Nicole Lambert
98 85 62 42 nicole@bergfald.no

Larvik kommune v/Hanne Holmen
33 17 16 67/98 23 16 67 hanne.holmen@larvik.kommune.no